תקנון שירות אתר ALLSTUDY

ברוכים הבאים לתקנון שירות של אתר ALLSTUDY (להלן: "האתר") אשר בבעלות חברת לידר סולשנס בע"מ (להלן:"מפעילת האתר"). השימוש בשירות כפוף להוראות התקנון בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתקנון מאחר וההצטרפות לשירות מעידה על הסכמתך לתנאי התקנון המפורטים להלן. אישור המשתמש כי קרא והסכים להוראות התקנון ולא תהא לו ו/או למי מטעמו ו/או בשמו כל תביעה כנגד מפעילת האתר.

כל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לנשים ולגברים כאחד. השימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

תנאי שימוש אלה באים להוסיף ובכל מקרה לא לגרוע, מכל הסכם ו/או הסדר ו/או התנאה אחרים שקיימים בין המשתמש לבין מפעילת האתר. לגבי המשתמש יחולו בנוסף לתנאי שימוש אלה גם ההוראות ותנאי השימוש המופיעים באופן נפרד בהזמנת השירות, אשר תיחתם מול מפעילת האתר.

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או שירותים נוספים, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע מפעילת האתר על הוראות תקנון זה. מפעילת האתר תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד מתן השירות.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) בהתאם להחלטות מפעילת האתר. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש באתר. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר יעשו על אחריות המשתמש בלבד.

כיצד מצטרפים לשירות?

תהליך ההצטרפות לשירות הוא באמצעות הרשמה באתר , מתן השירות מותנה במסירת פרטים נכונים ומדויקים של הפונה. המנוי יחל לקבל את השירות רק לאחר תהליך אימות נתונים והסכמה לתנאי ההצטרפות והשימוש בשירות המפורטים בתקנון זה.

מהו השירות שמספק האתר?

אתר ALLSTUDY (להלן: "האתר"), הינו אתר ברשת האינטרנט, המפעיל ומנהל מערכת לניהול שליחת פניות למוסדות לימוד שונים (להלן":לידים") ומאפשר העברת מידע המוזן על ידי המשתמש לידי למוסדות הרלבנטיים .

המשתמש יעשה שימוש באתר ובמערכותיו לצורך אישי בלבד ולא לצורך מסחרי כלשהו.

באתר מותקנת מערכת המשמשת להתקשרות ישירה בין המשתמש לבין המוסדות ו/או המפרסמים באתר.

שליחת הפרטים אל מוסד כלשהו הינה באחריות המשתמש בלבד, על המשתמש למלא פרטים נכונים עדכניים ומדויקים על מנת לאפשר הפניה יעילה.

כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את מפעילת האתר מכל אחריות בעניין זה.

יש להבהיר כי באישור המשתמש כי קרא את תקנון האתר יש משום הסכמה מפורשת כי הן בעלי האתר והן המוסדות אליהם נשלח המידע על ידי המשתמש כגון כתובת הדואר האלקטרוני, הטלפון, כתובת מגורים וכדומה, רשאיות לשלוח למשתמש חומר פרסומי וזאת כל עוד לא ביקש המשתמש להסיר את שמו מרשימת הדיוור של מפעילת האתר.

האתר לא יהיה אחראי לשום נזק שייגרם למשתמש עקב שימוש של מפרסם כלשהו בכתובת הדואר האלקטרוני ששלח לו, בטלפון או בפלאפון, בכתובת המגורים או בכל פרט מידע אחר אודות המשתמש ששלחת ביוזמתו.

שימוש במידע המצוי באתר

מפעילת האתר תוכל לעשות שימוש במסגרת המידע שנמסר באתר בעת הרישום לשרות לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שמפעילת האתר מציעה ו/או תציע במסגרת השירות למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מהמשתמשים בשירות.

על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותו ואשר מסופקים על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים לרבות חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של בעלי האתר, וכן פעילויות הקשורות עם שותפיהם העסקיים, . במקרה זה מפעילת האתר תהיה רשאית להביא לידיעת המשתמש מידע כאמור: 1) לכתובת מגוריו או לכתובת אחרת 2) לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידו 3) לצג הטלפון הסלולרי שלו באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון (sms).

אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, יוכל המשתמש להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה כאמור.

לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המנוי אישית באופן שמי.

פרטיות השימוש באתר:

האתר לא יהא אחראי כלפי המשתמש בדבר האופן והיקף הפניות של המוסדות השונים.

האתר ו/או מפעילת האתר לא תהיה אחראית בכל הנוגע לאופן השימוש שעושה המוסד אליו הועבר המידע.

כמו כן, האתר מתחייב להעביר את פרטיך רק למוסדות הרלבנטיים, ואינו מעביר את פרטיך לידי גורמים שלישיים ללא הסכמת המשתמש המפורשת, אך במקרים בהם המוסד אליו שלח המשתמש את פרטיו העביר את המידע לצד שלישי לא יהיה האתר אחראי לפעולתו זו ולתוצאותיה.

יש להבהיר כי במידה והמפרסם מינה גורם כלשהו לקבלת הפניות, כגון משרד פרסום, ההפניה מועברת גם לשלוח זה של המפרסם.

מידע אודות המשתמש נאסף דרך קבע לצרכים סטטיסטיים ולצרכי הגנה על האתר לא ייעשה שימוש במידע זה שיש בו כדי להפר את פרטיות הגולש, אלא לצורך הגנת האתר במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש באתר ו/או ביצע עבירה כלשהי ו/או או ביצע פעולה שיש בה כדי לפגוע באתר, במוסדות הלימוד השונים, במשתמשים אחרים.

הגבלת השימוש באתר

המשתמש מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה.

שימוש במערכת באתר זו לצרכי הצעת שירותים ופרסומים שונים למוסדות הלימוד ו/או למפרסמים באתר, או לכל מטרה אחרת שאינה למטרת יצירת קשר עם מוסדות הלימוד אסורה בהחלט.

מפעילת האתר רשאית להסיר את המשתמש מהמערכת במידה ויתגלה שימוש שכזה וכן המפר יפצה את מפעילת האתר בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך של 5000 ₪ עבור כל פנייה שנעשתה כאמור, זאת ללא צורך בהוכחת נזק .הוראה זו לא תגרע מכל זכות שתהיה למפעילת האתר לפעול כלפי המשתמש במקרה של הפרות ו/או נזק שיוכח כתוצאה מהפרה זו.

כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של מפעילת האתר על פי כל דין, במקרים בהם מפעילת האתר תחשוש כי השימוש בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה מפעילת האתר רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של מפעילת האתר, כי הם נפגעים מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר מפעילת האתר תמצא לנכון.

אבטחת מידע

מפעילת האתר תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המנוי, עם זאת מפעילת האתר אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטה.

הגבלת אחריות של מפעילת האתר

מפעילת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו.

כל המידע באתר אודות הגופים המפרסמים בו או בקישורים מהאתר לעמודים שונים שאינם מהווים חלק מהאתר עצמו הוא באחריות אותם גופים עצמם ולא באחריות מפעילת האתר. המשתמש לא יוכל לבוא בטענות אל האתר במקרים של חוסר דיוק או הטעייה בחומר המפורסם ע'י הגופים המפרסמים באתר.

יש לציין כי האתר אינו מפרסם את התכנים המופיעים בקישורים מהאתר ואינו שולט או מבקר אותם. לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים במסגרתו המשתמש מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותיו בשירות ו/או על כל תוכן ו/או מידע המתקבלים באמצעותו.

זכויות קניין רוחני

המנוי מצהיר כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים, התכנים והתיעוד הקשור בשרות הם קניינן של מפעילת האתר. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות למפעילת האתר ו/או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השרות, ללא רשות בכתב ממפעילת האתר.

כל הזכויות במידע שיופץ למשתמש על ידי מפעילת האתר , לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המקצועיים, זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר כאמור שייכים למפעילת האתר.

האם מפעילת האתר תשנה את השירות או תפסיק את פעולתו?

מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השרות הניתן ו/או כל חלק ממנו, ללא הודעה מוקדמת. מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן מפעילת האתר לא תישא בשום אחריות כלפי המשתמשים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את השירות, לזמן מוגבל מכל סיבה שהיא. הודעה על כל שינוי כאמור תינתן באתר.

אחריות והדין החל

כל הפעילות באתר, לרבות הזמנת שירותים, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. לבתי המשפט המוסמכים בחדרה ו/או בתל אביב תהא סמכות מקומית בלעדית לדון בכל דבר ועניין הנובע ו/או הקשור לשימוש באתר ו/או הנובע מהאמור לעיל.

שימוש בשם בדוי ו/או פרטים בדויים ו/או כוזבים לרבות התחזות לאדם אחר ו/או גוף אחר, מהווים עבירה פלילית, לכאורה. נגד המשתמשים בפרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים כספיים, תדמיתיים ואחרים העלולים להיגרם למפעילת האתר ו/או הפניית הפרטים למשטרת ישראל.

מובהר בזה כי טעות בהזנת נתונים כלשהם ע"י המשתמש ו/או כל פרטים אחרים הנדרשים לביצוע פעולה ו/או קבלת שירות באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות בגינה.

מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא, אשר יגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כלשהו בכל מקרה של ביצוע ו/או ניסיון לביצוע תשלומים באופן כלשהו באמצעות האתר ו/או שימוש בלתי חוקי באתר.

שונות

במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן על אף ביטול ההוראות לגביהן נקבע כאמור.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מפעילת האתר בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו.